CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NextGen Executive
Nhà điều hành thế hệ mới

Kiến tạo doanh nghiệp thành công

trong kỷ nguyên siêu thông minh